Slovenskega društva za akustiko

1. člen

Člani društva morajo spoštovati določila kodeksa, ki se nanašajo na odnos člana do dela, stroke in znanosti, do drugih članov društva in do celotne družbe.

2. člen

S spoštovanjem tega kodeksa se član obveže, da bo zaupano mu delo opravljal vestno in strokovno ter po svojih najboljših močeh ter da bo čuval ugled stroke in društva.

3. člen

Član društva tekoče spremlja razvoj stroke na svojem delovnem področju in stalno izpopolnjuje svoje znanje. Prizadeva si, da do pomembnih odločitev prihaja na podlagi čim popolnejše obveščenosti ter strokovnih in/ali znanstvenih analiz.

4. člen

Člani društva so si med seboj enaki v pravicah in dolžnostih, zato člani društva ne priznavajo rasnih, nacionalnih, političnih, verskih, družbenih, ekonomskih in drugih razlik.

5. člen

Člani društva so strpni, tolerantni, razumevajoči, kolegialni in voljni svetovati in pomagati pri iskanju najboljših rešitev pri reševanju strokovnih in drugih problemov. Še posebno gojijo take odnose do mlajših članov društva, katerim pomagajo pri strokovnem izpopolnjevanju in uveljavljanju ter pri razvijanju čuta odgovornosti.

6. člen

Član društva se ravna po načelih svobode, etične in intelektualne odgovornosti, goji vrednote raznovrstnosti v mišljenju, metodičnega dvoma in posameznikove pobude.

7. člen

Kadar član oceni, da se od njega zahteva ali pričakuje delovanje, ki je v nasprotju z njegovimi etičnimi načeli ali osebnim strokovnim in intelektualnim prepričanjem ali človeško vestjo, je dolžan sprožiti razpravo o tem vprašanju. Če razprava pokaže, da so njegovi pomisleki upravičeni, če ni jasnega sklepa ali če do razprave sploh ne pride, ima član pravico ravnati po svoji vesti.

8. člen

Člani se zavzemajo za ustrezno vrednotenje strokovnega in intelektualnega dela ter za ustrezne delovne pogoje in njihovo humanizacijo.

9. člen

Član pošteno uporablja tuje znanstvene dosežke in spoznanja in spoštuje avtorske pravice. Mlajše člane pa navaja k poštenemu vrednotenju lastnega in tujega dela in dosežkov.

10. člen

Član, ki se znajde v težavah, ker uveljavlja načela tega kodeksa, bo užival podporo članov in društva.
Sprejeto na ustanovni skupščini Slovenskega društva za akustiko, v Ljubljani, 22. 10. 1997.

Na podlagi 8.,9., 20 in 33. člena Zakona o društvih (Ur. list RS štev. 60/95) je ustanovna skupščina Slovenskega društva za akustiko dne 22. oktobra 1997 sprejela naslednji