SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA AKUSTIKO

 

I. Splošne določbe

1. člen

Slovensko društvo za akustiko (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, stanovsko, neprofitno strokovno združenje strokovnjakov in drugih občanov, ki delujejo na področju zvoka, hrupa in vibracij (v nadaljevanju na področju akustike).

2. člen

Ime društva je:
“Slovensko društvo za akustiko”
(“Slovenian Acoustical Society”)

Sedež društva je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) na Jamovi cesti 2 v Ljubljani.

3. člen

Društvo deluje na celotnem območju Republike Slovenije. Društvo deluje samostojno, lahko pa se včlani ali pridruži h kaki drugi sorodni domači ali tuji organizaciji s podobnimi nameni in cilji, pod pogojem, da dejavnost teh organizacij ni v nasprotju z interesi društva in Republike Slovenije. Delo društva in njegovih organov je javno. Javnost dela društva se zagotavlja z aktivnim sodelovanjem članov društva, z obveščanjem članov, z javnim objavljanjem vabil na sestanke in strokovne prireditve društva, z javnim dostopom do zapisnikov za člane društva, z organiziranjem seminarjev in posvetovanj, okroglih miz in konferenc, z izdajanjem internega glasila (biltena), s strokovnimi publikacijami in drugimi oblikami javnega delovanja članov društva. Za zagotovitev javnosti dela društva in posredovanja informacij so odgovorni predsednik skupščine društva in upravnega odbora, predsednik nadzornega odbora, predsednik častnega razsodišča in tajnik društva.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ima svoj znak in pečat. Znak društva ima ozadje kvadratne oblike s stilizirano oblikovno kratico SDA, v barvnih odtenkih s črnimi črkami na zeleni podlagi. Pečat je okrogle oblike s premerom 35 mm in z napisom po obodu kroga: “Slovensko društvo za akustiko”. Društvo ima svoj žiro-račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.

II. Namen, cilji in naloge društva

5. člen

Glavni namen društva je združevanje strokovnjakov, ki se ukvarjajo s problematiko zvoka, hrupa in vibracij, njihovo aktivno prizadevanje za afirmacijo problematike, spodbujanje raziskav pri razvoju tihih oz. okolju prijaznih proizvodov, zmanjšanje hrupa obstoječih virov hrupa, zmanjšanje komunalnega hrupa, zaščita ljudi pred poškodbami sluha in psihofizičnih motenj, sprejem ustrezne zaščitne zakonodaje, preventivna zaščita in zdravljenje slušno prizadetih. Končni namen društva je varstvo okolja oz. humanizacija delovnega mesta in bivalnega okolja.

6. člen

Osnovni cilji društva so:

– prizadevanja za povečano in smotrno medsebojno izmenjavo znanja in izkušenj,
– informiranje članstva in širše javnosti o raziskovalnih in razvojnih dosežkih v okviru seminarjev, posvetovanj, konferenc in strokovnih publikacij,
– zmanjšanje hrupa izdelkov in zmanjšanje komunalnega hrupa,
– zaščita človekovega okolja in dvig kvalitete življenja,
– zaščita zdravja ljudi,
– varčevanje z energijo,
– dvig splošnega blagostanja v državi ter osebnega zadovoljstva članov z uspešnim strokovnim delom,
– skrb za poklicno, strokovno in socialno zaščito svojih članov.

7. člen

Glavne naloge društva so:
– aktivna prisotnost pri reševanju vseh problemov, ki se tičejo področja akustike,
– seznanjanje širše javnosti s pomembnostjo vpliva hrupa in vibracij na splošno počutje ljudi na delovnem in v bivalnem okolju, na njihovo zdravje, delovno učinkovitost in sprostitev,
– nudenje svetovanja državni upravi pri reševanju problematike na področju strojne, gradbene, komunalne, medicinske, naravovarstvene in zakonodajne stroke, tudi v obliki sodnega izvedenstva,
– prizadevanja za permanentno izobraževanje svojih članov in širše populacije ljudi, ki delajo ali bodo delali na problematiki zvoka, hrupa in vibracij, tudi v obliki mentorstva,
– izmenjava informacij o dosežkih raziskovalnega, razvojnega in strokovnega dela članov društva,
– zagotavljanje intenzivne izmenjave znanja in izkušenj, z organizacijo znanstvenih in strokovnih srečanj – tečajev, seminarjev in konferenc,
– sodelovanje z državnimi in drugimi javnimi ustanovami in združenji na področjih standardizacije in tehničnih predpisov, slovenskega tehniškega izrazoslovja, priprave lastnih priporočil itd., na domači in mednarodni ravni,
– stalna skrb za ustrezno strokovno povezovanje in sodelovanje s sorodnimi asociacijami doma in v svetu,
– uveljavljati etična načela in etični kodeks, ki ga sprejmejo člani društva ter
– tvorno sodelovanje pri vseh drugih dejavnostih, ki so po namenih in ciljih v skladu s tem statutom in osnovno opredelitvijo za napredek gospodarstva, varstva okolja in zdravja ljudi.

III. Člani društva

8. člen

Člani društva so lahko strokovnjaki vseh strok. Član društva lahko postane vsakdo, ki prizna in se namerava ravnati po pravilih tega statuta in želi upoštevati etični kodeks, soglaša z opredeljenimi nameni in cilji društva, je pripravljen tvorno sodelovati pri izpolnjevanju zastavljenih nalog društva, ki priznava in je pripravljen izvajati sklepe častnega razsodišča in organov društva ter podpiše pristopno izjavo in plača članarino. Društvo ima redne, mlajše in častne člane. Redni član društva je lahko vsak strokovnjak, ki se ukvarja neposredno ali posredno s problemi s področja akustike in izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena. Mlajši člani društva so lahko študentje in dijaki srednjih šol poljubne usmeritve. Častni član društva je lahko oseba z izrednimi znanstvenimi ali strokovnimi dosežki na področju akustike in/ali oseba s posebnimi zaslugami za uspešno delo in javno uveljavitev društva. Sprejem rednih in mlajših članov v društvo potrjuje upravni odbor. Častnega člana društva pa imenuje skupščina na predlog upravnega odbora društva.

9. člen

Člani društva imajo pravico:
– aktivno sodelovati pri vseh dejavnostih društva v skladu s statutom in kodeksom etike,
– da volijo in so voljeni v organe društva,
– do strokovnih nasvetov in pomoči v okviru društva,
– do brezplačnih informacij in strokovnih nasvetov v okviru društva,
– do popusta pri plačilu strokovnih publikacij v okviru društva in pri plačilu kotizacije za prireditve, ki jih organizira društvo samo ali v sodelovanju z drugimi prireditelji,
– do izkaznice o članstvu v društvu, katero prejmejo vsako leto po vplačilu članarine,
– vse pravice član uveljavlja na podlagi članske izkaznice.

10. člen

Člani društva imajo dolžnost:
– aktivno sodelovati pri izpolnjevanju nalog društva,
– spoštovati pravila statuta in etični kodeks,
– redno plačevati dogovorjeno članarino,
– se stalno izobraževati in dopolnjevati izkušnje,
– vestno opravljati vse prevzete naloge v okviru društva in
– skrbeti za svoj ugled in ugled društva.

11. člen

Članstvo v društvu preneha:
– s pisno izjavo člana o prostovoljnem izstopu,
– zaradi neplačane članarine in popolne neaktivnosti,
– z izključitvijo zaradi grobe kršitve statuta in/ali kodeksa na predlog častnega razsodišča in
– s smrtjo.
Sklep o črtanju iz članstva sprejme upravni odbor društva. Prenehanje članstva se objavi na skupščini društva.

IV. Organi društva

12.člen

Organi društva so: – skupščina društva,
– predsednik društva,
– upravni odbor (UO),
– nadzorni odbor (NO),
– častno razsodišče (ČR) ter
– stalna delovna telesa in
– občasna delovna telesa.
Vsi organi društva se volijo, upoštevaje načelo rotacije. Mandatna doba organov društva je štiri leta, izjemoma traja prvo mandatno obdobje le dve leti. Mandat se lahko podaljša, vendar nihče naj ne bi bil izvoljen na isto dolžnost več kot trikrat.
Člani voljenih organov so odgovorni skupščini društva.

13.člen

Skupščina je najvišji organ in voli vse druge organe društva. Sestavljajo jo vsi člani društva. Na zasedanju skupščina društva z javnim glasovanjem izvoli predsednika, člane upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča ter tajnika in blagajnika. Skupščina društva je lahko redna in izredna. Redno skupščino skliče predsednik oz. upravni odbor društva enkrat letno. Dnevni red skupščine predlaga upravni odbor in ga posreduje članom vsaj 14 dni pred datumom zasedanja. Dnevni red potrdi skupščina na začetku zasedanja. Izredno skupščino skliče po potrebi upravni odbor sam, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 1/3 članov društva. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana. Izredno skupščino je upravni odbor dolžan sklicati najpozneje v 30 dneh od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom.

14. člen

Skupščina je sklepčna, če je navzoča navadna večina članov. Če ob pričetku zasedanja skupščina ni sklepčna, se pričetek zasedanja odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je navzočih najmanj 10 članov. Skupščina sprejema sklepe z navadno večino, to je, če za njih glasuje več kot polovica navzočih članov. Dvotretjinska večina je potrebna za sprejem statuta, spremembe statuta in drugih aktov društva, kot tudi za sprejem sklepa o prenehanju dela društva. Sklepi se sprejemajo z javnim glasovanjem, razen v primerih, ko se skupščina odloči za tajno glasovanje. O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja zapisnika.

15. člen

Pristojnosti skupščine društva so:
– sprejema dnevni red,
– voli delovno predsedstvo in potrebne organe za izpeljavo dnevnega reda (zapisnikar, overovitelj zapisnika, volilna komisija, komisija za sklepe, ipd.),
– voli in razrešuje predsednika in druge člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora, častnega razsodišča, tajnika in blagajnika ter člane stalnih in občasnih delovnih teles,
– sprejema letni in večletni program dela društva,
– sprejema statut, spremembe in dopolnitve statuta ter druge akte, ki se nanašajo na organizacijo, status, delo in članstvo društva,
– sprejema letna in druga poročila upravnega in nadzornega odbora ter stalnih in občasnih delovnih teles,
– sprejema letno poročilo blagajnika o finančnem poslovanju društva ter zaključni račun,
– sklepa o višini letne članarine,
– sprejema in potrjuje statut in etični kodeks,
– odloča o prenehanju članstva v društvu,
– odloča o podelitvi naziva častnega člana,
– odloča o prenehanju delovanja društva ter drugih statusnih in organizacijskih spremembah v društvu,
– podeljuje strokovna priznanja članom društva in zunanjim fizičnimin pravnim osebam,
– voli delegate v koordinacijske organe za sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi, ter javnimi ali državnimi ustanovami,
– odloča o drugih vprašanjih, ki zadevajo organizacijo društva, kot so članstvo v mednarodnih organizacijah in združenjih, ter
– odloča o drugih vprašanjih, ki so pomembna ze nemoteno delovanje društva.

16.člen

Upravni odbor (UO) je izvršilni organ društva in opravlja organizacijske, strokovno tehnične, upravne in administrativne naloge v skladu s sklepi skupščine. Upravni odbor ima osem članov:
– predsednika, ki je hkrati presednik društva,
– dva podpredsednika
– prvi podpredsednik skrbi za področje izobraževanja,
– drugi podpredsednik skrbi za koordinacijo sodelovanja z drugimi sorodnimi združenji
– člana UO, ki skrbi za področje standardov, priporočil, tehničnih predpisov in izrazoslovja ter za stike z Uradom za standardizacijo in meroslovje pri MZT R Slovenije,
– člana UO, ki skrbi za stike z javnostjo in javnimi občili,
– tajnika, ki vodi korespondenco, evidenco članstva, sprejem novih članov itd.,
– blagajnika, ki vodi finančno poslovanje, skrbi za plačevanje članarine itd. in
– člana UO, ki skrbi za strokovne prireditve.
Za pomoč pri opravljanju posebnih ali občasnih nalog upravni odbor lahko ustanavlja stalne ali občasne delovne skupine. Seje upravnega odbora sklicuje predsednik po potrebi. Za sklepčnost mora biti prisotnih najmanj pet (5) članov UO, oz. več kot 50 %. Sklepi se sprejemajo z navadno večino prisotnih.

17. člen

Naloge Upravnega odbora so:
– zastopa in predstavlja društvo,
– sklicuje skupščino društva,
– pripravlja dnevni red in gradivo za skupščino društva,
– skrbi za organizacijo in vodenje društva ter njegovo popularizacijo in širitev,
– skrbi za izvajanje sklepov skupščine in drugih organov društva,
– pripravlja letne in dolgoročne programe in načrte dela ter letna poročila o delu društva,
– pripravlja predlog statuta in drugih aktov združenja in njihovih sprememb,
– sklepa pogodbe s poslovnimi partnerji pri organizaciji posvetovanj in seminarjev,
– sklepa sporazume o sodelovanju s sorodnimi združenji,
– pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa,
– skrbi za finančno in materialno poslovanje društva po načelu dobrega gospodarja,
– vodi evidenco članstva in skrbi za redno plačevanje članarine,
– predlaga izvolitve častnih članov društva in podelitve nagrad in priznanj,
– sprejema nove člane in sprejema sklepe o prenehanju članstva ter
– opravlja druge naloge, ki mu jih zaupa skupščina društva.

18. člen

Seje UO vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden od njega pooblaščeni član UO (običajno eden od podpredsednikov). O vsaki seji UO se vodi zapisnik, ki ga vodi tajnik. Na zapisnik se podpisujeta zapisnikar in predsednik. Zapisnik seje UO prejmejo člani UO, NO in ČR. Na seje UO se vabijo tudi člani nadzornega odbora in častnega razsodišča. UO je za svoje delo odgovoren skupščini društva.

19. člen

Nadzorni odbor (NO) ima tri člane. Voli in razrešuje ga skupščina društva. Člani NO na prvi seji izvolijo med seboj predsednika, ki vodi seje. Sklepi NO so veljavni, če so prisotni vsi trije člani in sta za sklep glasovala vsaj dva člana. NO je za svoje delo odgovoren skupščini društva. Člani NO ne morejo biti člani drugih organov združenja, imajo pa pravico prisostvovati na sejah vseh organov društva brez pravice glasovanja.

20. člen

Naloge nadzornega odbora so:
– spremlja delo upravnega odbora in skupščine,
– nadzira izvrševanje sklepov skupščine društva,
– nadzira finančno in materialno poslovanje društva,
– pregleduje zaključne račune društva,
– nadzoruje spoštovanje določb statuta in sklepov organov društva ter
– skrbi za zakonitost dela in poslovanja društva.
Svoje ugotovitve NO poda skupščini društva v obliki letnega poročila.

21. člen

Častno razsodišče (ČR) sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina. Seje vodi predsednik, ki ga med seboj izvolijo člani na prvi seji. Odloča sklepčno, če so na seji vsi trije člani in za sklepe glasujeta vsaj dva. Za svoje delo je odgovorno skupščini društva.
Naloge častnega razsodišča so:
– vodenje disciplinskih postopkov in
– izrekanje disciplinskih ukrepov.
Za vodenje disciplinskega postopka se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku ter ugotovitve o kršitvah sklepov organov društva, kršitvah standardov stroke, etičnih načel in kodeksa društva. Obravnavi ČR lahko prisostvuje obravnavani član društva. Če v postopku ČR ugotovi kršitev člana, izda sklep.

22. člen

Za disciplinski prekršek se šteje hujša kršitev določil tega statuta in sklepov organov društva ter vsako ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva. Častno razsodišče lahko v prvi stopnji izreka članom društva naslednje disciplinske ukrepe:
– opomin,
– javni opomin in
– izključitev.
Zoper sklep ČR ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino društva. O pritožbah na sklepe ČR v drugi stopnji dokončno odloča skupščina društva.

23. člen

Predsednik društva zastopa društvo v javnosti in strokovnih združenjih ter pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru društva. Predsednika v odsotnosti nadomešča eden od podpredsednikov ali drugi od članov društva s pooblastilom predsednika. Predsednik sklicuje skupščino društva in seje UO, vodi seje UO, skrbi za izvrševanje sklepov skupščine društva in UO, je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta in je odgovoren za zakonito delo društva. Predsednik je odgovoren za javnost dela društva. Javnost dela zagotavlja z objavljanjem poročil o delu, z obveščanjem javnosti in javnih občil o važnejših dogodkih vezanih za društvo in na druge načine. Ukrepe za zagotavljanje javnosti dela društva sprejme UO. Tajnik društva izvaja vsebinsko-organizacijsko-administrativna dela za društvo. Blagajnik društva vodi finančno in materialno poslovanje društva v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, ki velja za društva.

V. Finančno in materialno poslovanje

24. člen

Viri sredstev društva so:
– letna članarina članov,
– letna članarina gospodarskih subjektov,
– prostovoljni prispevki članov društva in drugih občanov,
– darila in dotacije podjetij in ustanov – sponzorjev, zainteresiranih za delo društva ali za kritje stroškov vnaprej dogovorjenih skupnih akcij,
– prihodki od publikacij in organizacij strokovnih in znanstvenih srečanj (kotizacija),

– drugi prihodki.
Višino letne članarine za tekoče leto določi letna skupščina društva. Za mlajše člane – dijake in študente se določi le simbolična članarina. Višino kotizacije pri organizaciji seminarjev in posvetovanj določi Upravni odbor tako, da ta pokrije vse stroške, ki pri taki organizaciji nastanejo.

25. člen

Odredbodajalec in podpisnik pri finančnem poslovanju je predsednik društva oz. od njega pooblaščeni član UO. Za ustrezno vodenje finančnega in materialnega poslovanja skrbi blagajnik društva. Za pomoč pri izdelavi zaključnega računa in urejanju finančno materialnih zadev v skladu z veljavno zakonodajo lahko združenje najame finančnega strokovnjaka. Finančna sredstva se vodijo na žiro-računu pri domicilni Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.

26. člen

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje društva. Nadzor nad izvajanjem letnega finančnega načrta izvaja predsednik in NO društva v internem smislu, v eksternem pa preko Agencije Republike Slovenije za plačilni promet. NO poda ustrezno poročilo na redni letni skupščini društva.

VI. Končne določbe

27. člen

Društvo preneha z delovanjem:
– s sklepom skupščine društva z dvotretjinsko večino vseh članov,
– na podlagi odločbe o prepovedi dela društva s strani pristojnega upravnega organa in po samem zakonu
– če število članov društva pade pod deset (10).

28. člen

V primeru prenehanja delovanja društva se nerazporejena finančna sredstva podarijo v humanitarne namene za slušno prizadete.

29. člen

Vse spremembe in dopolnitve tega statuta se opravijo na način in po postopku, ki velja za njihov sprejem.

30. člen

Ta statut velja od dne, ko ga sprejme ustanovna skupščina Slovenskega društva za akustiko in ga overi pristojni upravni organ.

V Ljubljani, dne 22. 10. 1997.

Predsednik društva SDA:
Prof. dr. Mirko Čudina, dipl. ing. (od 22. oktobra 1997 do 09. januarja 2019)

izr. prof. dr. Roman Kunič (od 09. januarja 2019 dalje)