Delovna skupina za MEDLABORATORIJSKE PRIMERJAVE

Namen delovne skupine je izvedba medlaboratorijskih primerjav akustičnih meritev po standardnih metodah

ISO 1996 (meritve hrupa v okolju)
ISO 140 (meritve v gradbeni akustiki)
ISO 9612 (meritve hrupa na delovnem mestu)
ISO 3741-3747 (meritve zvočne moči virov hrupa)
ISO 140 (meritve v gradbeni akustiki)
ISO 9612 (meritve hrupa na delovnem mestu)
ISO 9613, XPS 31-133 in RMR metoda (Modeliranje cestnega in železniškega hrupa)

Medlaboratorijske meritve vodi in organizira

 Delovna skupina za PROSTOVOLJNO CERTIFICIRANJE IZDELKOV

Namen delovne skupine je, da prouči možnost prostovoljnega certificiranja izdelkov, ki so tišji kakor predpisujejo standardi. Skupina naj bi uvedla nalepke s priporočilom SDA, ki bi označevale tihe izdelke. V skupini aktivno sodelujejo:

g. Roman Kunič
g. Primož Gspan
g. Ferdinand Deželak
g. Aljoša Flander

Skupina deluje na zahtevo proizvajalca tihega izdelka.

Delovna skupina za ugotavljanje OBREMENJENOSTI S HRUPOM V DELOVNEM IN ŽIVLJENJSKEM OKOLJU

Namen delovne skupine je, da prouči obstoječe standarde, uredbe in predpise, ki se nanašajo na mejne vrednosti in monitoring hrupa na delovnem mestu, v bivalnem in življenjskem okolju. Na podlagi strokovne analize pa mora skupina podati predlog o potrebnih ukrepih za spremembo ustrezne zakonodaje s ciljem izboljšanja delovnih in bivalnih pogojev. V skupini aktivno sodelujejo:

dr. Ferdinand Deželak
g. Jernej Jenko
g. Aljoša Flander
g. Simon Bajc
g. Janez Drev in
ga. dr. Sonja Jeram

Delovna skupina za sprejem STANDARDOV, DIREKTIV IN PREDPISOV

Namen delovne skupine, ki deluje v okviru tehničnega komiteja Akustika pri SIST, je sprejem ISO in evropskih standardov (EN) po principu prevzema (s prevodom naslovov) in po principu prevoda v slovenski jezik v celoti. Standardi dobijo oznako SLOVENSKI STANDARD SIST EN. V skupini aktivno sodelujejo:

izr.prof. dr. Roman Kunič (predsednik tehničnega komiteja pri SIST)
prof. dr. Primož Gspan
dr. Ferdinand Deželak
mag. Mihael Ramšak