Zakoni:

 • Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/2006, sprememba v št. 70/2008-ZVO-1B in vse nadaljnje spremembe)
 • Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. In vse nadaljnje premembe)

 

Pravilniki:

 • Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah, (UL RS, št. 10/2012, z dne 10. 02. 2012), in v njemu citiranega dokumenta: Tehnična smernica TSG-1-005:2012. Zaščita pred hrupom v stavbah. RS Ministrstvo za okolje in prostor, 2012.
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu, (UL RS št. 17/2006).
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu, (UL RS št. 94/2005.
 • Pravilnik o emisiji hrupa gospodinjskih strojev, UL RS št. 13/2001),
 • Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, (UL RS, št. 105/2008),
 • Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1 in vse nadaljnje spremembe),
 • Pravilnik o hrupu zrakoplovov (Uradni list RS, št. 40/04 in 75/08).

 

Uredbe:

 • Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, (UL RS št. 43/2018),
 • Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup, (UL RS št. 118/2005(.
 • Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (UL RS št. 41/2004, z dne 11. 11. 2004),
 • Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov za okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17),
 • Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05).

 

Odloki:

 • Odlok o kategorizaciji občinskih cest, UL RS št. 70/2005.

 

Direktive:

 • Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council, of 25 June 2002, Relating to the Assessment and Management of Environmental Noise (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/49/ES z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa),
 • Directive 2003/10/EC on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/10/ES z dne 6. februarja 2003 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje v zvezi z izpostavljenostjo delavcev fizikalnim dejavnikom (hrup) (sedemnajsta posebna direktiva).

 

Standardi:

 • SIST ISO 1996 – 1:2016; Acoustics; description, measurement and assessment of environmental noise; part 1: basic quantities and assessment procedures (Akustika – Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju – 1. del: Osnovne veličine in ocenjevalni postopki),
 • SIST ISO 1996 – 2:2017; Acoustics; description, measurement and assessment of environmental noise; part 2: Determination of sound pressure levels (Akustika – Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju – 2. del: Določanje ravni zvočnega tlaka),
 • SIST ISO 9613-2:1997; Attenuation of sound during propagation outdoors; part 2:General method of calculation (Zmanjševanje zvoka pri širjenju na prostem – 2 del: Splošni postopek ocenjevanja),
 • SIST ISO 9612; Acoustics – Guidelines for the measurement and assessment of exposure to noise in a working environment (Akustika – Smernice za merjenje in oceno izpostavljenosti hrupu v delovnem okolju).