MEDNARODNA ZDRUŽENJA

Slovensko Društvo za Akustiko je včlanjeno v več mednarodnih združenj: EAA (European Acoustics Association)      www.eaa-fenestra.org I-INCE (International Institute of Noise Control Engineering)     www.i-ince.org ICA (International Commission for...

DOMAČA ZAKONODAJA S PODROČJA HRUPA IN VIBRACIJ

Zakoni: Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/2006, sprememba v št. 70/2008-ZVO-1B in vse nadaljnje spremembe) Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. In vse nadaljnje premembe)   Pravilniki: Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah, (UL RS, št....

DELOVNE SKUPINE

Delovna skupina za MEDLABORATORIJSKE PRIMERJAVE Namen delovne skupine je izvedba medlaboratorijskih primerjav akustičnih meritev po standardnih metodah ISO 1996 (meritve hrupa v okolju) ISO 140 (meritve v gradbeni akustiki) ISO 9612 (meritve hrupa na delovnem mestu)...

KOLEKTIVNI ČLANI

Podjetje Ekosystem izdeluje ocene tveganja, preglede in preizkuse delovne opreme, meritve in preiskave parametrov delovnega okolja (hrup, osvetljenost, mikroklima, prezračevanje, elektromagnetna sevanja, kemične, fizikalne in biološke škodljivosti…).  Poleg tega...

O DRUŠTVU

Slovensko Društvo za Akustiko (SDA) je bilo ustanovljeno 22. oktobra 1997 v Ljubljani. Na ustanovni skupščini je bilo prisotnih preko 50 članov, ki se aktivno ukvarjajo z akustiko, hrupom in vibracijami. Slovensko društvo za akustiko je neprofitna strokovna...